ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
200 | 420ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
8ความต้องการฝึกอาชีพ
38ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
141รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564