ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
159 | 563ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
31ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
217รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
31ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564