ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
153 | 562ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
30ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
148รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564