ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
134 | 482ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
24ความต้องการฝึกอาชีพ
17ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
134รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566