ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
200 | 616



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
36



ความต้องการฝึกอาชีพ
30



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
190



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30



ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563