ข้อมูลสารสนเทศ รวม 13 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,194 | 4,733ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
66ความต้องการฝึกอาชีพ
561ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
749รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
250ข้อมูลแหล่งน้ำ
49


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 กันยายน 2563