ข้อมูลสารสนเทศ รวม 16 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,958 | 8,601ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
104ความต้องการฝึกอาชีพ
1,159ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,282รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
542ข้อมูลแหล่งน้ำ
47


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 กันยายน 2563