ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
190 | 744ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
12ความต้องการฝึกอาชีพ
61ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
146รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
53ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566