ข้อมูลสารสนเทศ รวม 7 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,261 | 5,029ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
77ความต้องการฝึกอาชีพ
456ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
526รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
140ข้อมูลแหล่งน้ำ
46


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566