ข้อมูลสารสนเทศ รวม 14 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,726 | 5,566ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
72ความต้องการฝึกอาชีพ
531ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
689รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
371ข้อมูลแหล่งน้ำ
35


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 มกราคม 2565