ข้อมูลสารสนเทศ รวม 9 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,358 | 6,598ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
119ความต้องการฝึกอาชีพ
123ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
882รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
174ข้อมูลแหล่งน้ำ
39


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 22 กันยายน 2563