ข้อมูลสารสนเทศ รวม 11 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,258 | 4,526ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
94ความต้องการฝึกอาชีพ
363ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
952รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
228ข้อมูลแหล่งน้ำ
33


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566