ข้อมูลสารสนเทศ รวม 7 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,207 | 4,710ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
37ความต้องการฝึกอาชีพ
140ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
341รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
39ข้อมูลแหล่งน้ำ
13


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566