ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
151 | 564ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
14ความต้องการฝึกอาชีพ
61ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
214รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
61ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 6 กรกฎาคม 2563