ข้อมูลสารสนเทศ รวม 3 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
401 | 1,610ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
15ความต้องการฝึกอาชีพ
47ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
98รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
28ข้อมูลแหล่งน้ำ
19


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566