ข้อมูลสารสนเทศ รวม 19 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
2,180 | 8,126ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
172ความต้องการฝึกอาชีพ
933ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,187รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
402ข้อมูลแหล่งน้ำ
94


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566