ข้อมูลสารสนเทศ รวม 11 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,254 | 5,163ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
54ความต้องการฝึกอาชีพ
869ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,219รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
462ข้อมูลแหล่งน้ำ
41


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 มกราคม 2565