ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
319 | 1,180ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
20ความต้องการฝึกอาชีพ
109ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
300รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
60ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 มกราคม 2565