ข้อมูลสารสนเทศ รวม 12 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,346 | 5,471ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
68ความต้องการฝึกอาชีพ
491ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,193รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
337ข้อมูลแหล่งน้ำ
52


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566