ข้อมูลสารสนเทศ รวม 13 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,438 | 6,284ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
82ความต้องการฝึกอาชีพ
289ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,272รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
316ข้อมูลแหล่งน้ำ
58


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 22 กันยายน 2563