ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
38 | 132ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
8ความต้องการฝึกอาชีพ
6ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
38รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
25ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566