ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
175 | 833ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
34ความต้องการฝึกอาชีพ
67ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
136รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
46ข้อมูลแหล่งน้ำ
8


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 22 กันยายน 2563