ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
318 | 922ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
26ความต้องการฝึกอาชีพ
100ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
0รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 22 กันยายน 2563