ข้อมูลสารสนเทศ รวม 10 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,463 | 5,721ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
92ความต้องการฝึกอาชีพ
612ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
379รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
34ข้อมูลแหล่งน้ำ
10


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563