ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
348 | 663ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
34ความต้องการฝึกอาชีพ
210ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
10รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563