ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
230 | 980ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
8ความต้องการฝึกอาชีพ
55ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
178รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
20ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563