ข้อมูลสารสนเทศ รวม 18 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
2,797 | 9,809ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
152ความต้องการฝึกอาชีพ
969ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
2,359รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
320ข้อมูลแหล่งน้ำ
96


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563