ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
406 | 1,293ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
49ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
402รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
280ข้อมูลแหล่งน้ำ
8


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563