ข้อมูลสารสนเทศ รวม 3 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
641 | 2,270ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
1ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
127รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
9ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 22 กันยายน 2563