ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
272 | 925ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
12ความต้องการฝึกอาชีพ
9ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
11ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 กันยายน 2563