ข้อมูลสารสนเทศ รวม 11 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,636 | 6,075ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
74ความต้องการฝึกอาชีพ
84ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
987รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
313ข้อมูลแหล่งน้ำ
31


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563