ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
287 | 1,306ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
11ความต้องการฝึกอาชีพ
115ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
101รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
32ข้อมูลแหล่งน้ำ
10


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563