ข้อมูลสารสนเทศ รวม 6 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
935 | 3,864ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
118ความต้องการฝึกอาชีพ
155ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
548รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
72ข้อมูลแหล่งน้ำ
11


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 22 กันยายน 2563