ข้อมูลสารสนเทศ รวม 10 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,957 | 7,085ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
59ความต้องการฝึกอาชีพ
380ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
378รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
359ข้อมูลแหล่งน้ำ
18


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 19 กันยายน 2563