ข้อมูลสารสนเทศ รวม 4 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
849 | 3,487ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
19ความต้องการฝึกอาชีพ
144ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
229รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
80ข้อมูลแหล่งน้ำ
14


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563