ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
273 | 1,041ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
27ความต้องการฝึกอาชีพ
225ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
273รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
60ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563