ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
238 | 869ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
20ความต้องการฝึกอาชีพ
158ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
6รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
1ข้อมูลแหล่งน้ำ
15


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563