ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
277 | 966ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
21ความต้องการฝึกอาชีพ
34ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
30รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
1ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 23 กันยายน 2563