ข้อมูลสารสนเทศ รวม 366 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
50,352 | 198,845ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
2,877ความต้องการฝึกอาชีพ
15,874ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
30,378รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
9,379ข้อมูลแหล่งน้ำ
1,210


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 ตุลาคม 2562