ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
145 | 500



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
10



ความต้องการฝึกอาชีพ
20



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
136



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30



ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564