ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
133 | 535ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
123รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
46ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566