ข้อมูลสารสนเทศ รวม 92 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
15,321 | 55,597ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
848ความต้องการฝึกอาชีพ
3,676ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
6,629รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
1,668ข้อมูลแหล่งน้ำ
287


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566