ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ปะอาว ม.1 0
บุเจก ม.2 0
ทะเม็งตรัย ม.3 0
ยาง ม.4 0
อังกัญ ม.5 0
ปลูง ม.6 0
สัมพันธ์ ม.7 0
โคกมะกะ ม.8 0
สีโค ม.9 0
ตาเสาะ ม.10 0
ตาลวก ม.11 0
สวายทอง ม.12 0
ห้วยตาลวก ม.13 0
อัดแดก ม.14 0
โชงซาง ม.15 0
หนองก็วล ม.16 0
ครองธรรม ม.17 0
บ้านปลูงใต้ ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา