ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
บัวโคก ม.1 0
ธรรมษา ม.2 0
หนองแสง ม.3 0
พิงพวย ม.4 0
โสมน ม.5 0
กะเตียว ม.6 0
ซองแมว ม.7 0
บัวโคก ม.8 0
จันทร์งาม ม.9 0
หัวแรด ม.10 0
บุใหญ่ ม.11 0
อาเยาะ ม.12 0
หนองเม็ก ม.13 0
โสมน ม.14 0
ธรรมษา ม.15 0
โคกกลาง ม.16 0
หนองขาม ม.17 0
โคกใหญ่ ม.18 0
โนนรัง ม.19 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา