ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 22 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
หนองกง ม.1 12
โคกปลัด ม.2 13
ไทย ม.3 3
ปรือเกียน ม.4 11
ตะตึงไถง ม.5 21
ทนง ม.6 6
เจ็มเนียง ม.7 53
โคกกระเพอ ม.8 15
โคกมะเมียน ม.9 2
พันธุลี ม.10 21
หลักวอ ม.11 3
เสม็ด ม.12 2
โสน ม.13 8
ระหาร ม.14 5
ตาเตียวสามัคคี ม.15 35
ดู่พัฒนา ม.16 4
ศรีณรงค์ ม.17 1
สุขสนาม ม.18 16
ตราดระบอกพัฒนา ม.19 12
หนองโตงพัฒนา ม.20 3
เฉลิมพระเกียรติ ม.21 8
ปวงตึก ม.22 6
รวม 260

ติดต่อผู้พัฒนา