ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 164 ตำบล
ตำบล รวมโครงการ
ในเมือง 0
ตั้งใจ 81
เพี้ยราม 114
นาดี 427
ท่าสว่าง 140
สลักได 242
ตาอ็อง 101
สำโรง 270
แกใหญ่ 255
นอกเมือง 260
คอโค 224
สวาย 312
เฉนียง 447
เทนมีย์ 580
นาบัว 131
เมืองที 204
ราม 101
บุฤาษี 313
ตระแสง 278
แสลงพันธ์ 211
กาเกาะ 49
ชุมพลบุรี(เทศบาลทุ่งศรีชุมพล) 0
นาหนองไผ่ 0
ไพรขลา 0
ศรีณรงค์ 0
ยะวึก(เทศบาลตำบล) 0
เมืองบัว 0
สระขุด(เทศบาลตำบล) 0
กระเบื้อง 0
หนองเรือ 0
ท่าตูม 0
กระโพ 0
พรมเทพ 0
โพนครก 0
เมืองแก(เทศบาลตำบล) 0
บะ 0
หนองบัว 0
บัวโคก 0
หนองเมธี 0
ทุ่งกุลา 0
จอมพระ 0
เมืองลีง 0
กระหาด 0
บุแกรง 0
หนองสนิท 0
บ้านผือ 0
ลุ่มระวี 0
ชุมแสง 0
เป็นสุข 0
กังแอน 0
ทมอ 0
ไพล 0
ปรือ 0
ทุ่งมน 0
ตาเบา 0
หนองใหญ่ 0
โคกยาง 0
โคกสะอาด 0
บ้านไทร 0
โชคนาสาม 0
เชื้อเพลิง 0
ปราสาททนง 0
ตานี 0
บ้านพลวง 0
กันตวจระมวล 0
สมุด 0
ประทัดบุ 0
กาบเชิง 0
คูตัน 0
ด่าน 0
แนงมุด 0
โคกตะเคียน 0
ตะเคียน 0
รัตนบุรี 0
ธาตุ 0
แก 0
ดอนแรด 0
หนองบัวทอง 0
หนองบัวบาน 0
ไผ่ 6
เบิด 0
น้ำเขียว 0
กุดขาคีม 0
ยางสว่าง 0
ทับใหญ่ 0
สนม 0
โพนโก 0
หนองระฆัง 0
นานวน 0
แคน(เทศบาลตำบล) 0
หัวงัว 0
หนองอียอ 0
ระแงง 0
ตรึม 0
จารพัต 0
ยาง 0
แตล 0
หนองบัว 0
คาละแมะ 0
หนองเหล็ก 0
หนองขวาว 0
ช่างปี่ 0
กุดหวาย 0
ขวาวใหญ่ 0
นารุ่ง 0
ตรมไพร 0
ผักไหม 0
สังขะ 0
ขอนแตก 0
ดม 0
พระแก้ว 0
บ้านจารย์ 0
กระเทียม 0
สะกาด 0
ตาตุม 0
ทับทัน 0
ตาคง 0
บ้านชบ 0
เทพรักษา 0
ลำดวน 0
โชคเหนือ 0
อู่โลก 0
ตรำดม 0
ตระเปียงเตีย 0
สำโรงทาบ 0
หนองไผ่ล้อม 0
กระออม 0
หนองฮะ 0
ศรีสุข 0
เกาะแก้ว 0
หมื่นศรี 0
เสม็จ 0
สะโน 0
ประดู่ 0
บัวเชด 0
สะเดา 0
จรัส 0
ตาวัง 0
อาโพน 0
สำเภาลูน 0
บักได 0
โคกกลาง 0
จีกแดก 0
ตาเมียง 0
ณรงค์ 0
แจนแวน 0
ตรวจ 0
หนองแวง 0
ศรีสุข 0
เขวาสินรินทร์ 0
บึง 0
ตากูก 0
ปราสาททอง 0
บ้านแร่ 0
หนองหลวง 0
คำผง 0
โนน 0
ระเวียง 0
หนองเทพ 0
เขาแก้ว 0
ลานสกา 6
ท่าดี 0
กำโลน 0
ขุนทะเล 0
รวม 4,752

ติดต่อผู้พัฒนา