สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 15 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.ระแงง 0 0 0
ต.ตรึม 0 0 0
ต.จารพัต 0 0 0
ต.ยาง 0 0 0
ต.แตล 0 0 0
ต.หนองบัว 0 0 0
ต.คาละแมะ 0 0 0
ต.หนองเหล็ก 0 0 0
ต.หนองขวาว 0 0 0
ต.ช่างปี่ 0 0 0
ต.กุดหวาย 0 0 0
ต.ขวาวใหญ่ 0 0 0
ต.นารุ่ง 0 0 0
ต.ตรมไพร 0 0 0
ต.ผักไหม 0 0 0
รวม 0 0 0