สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 9 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.ชุมพลบุรี(เทศบาลทุ่งศรีชุมพล) 0 0 0
ต.นาหนองไผ่ 0 0 0
ต.ไพรขลา 0 0 0
ต.ศรีณรงค์ 0 0 0
ต.ยะวึก(เทศบาลตำบล) 0 0 0
ต.เมืองบัว 0 0 0
ต.สระขุด(เทศบาลตำบล) 0 0 0
ต.กระเบื้อง 0 0 0
ต.หนองเรือ 0 0 0
รวม 0 0 0