ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน


โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ปี 2562
เอกสารประกอบการจัดเวทีทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาอำเภอ ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย 34 ตำบล
โครงการตำบลต้นแบบจัดการตนเอง ปี 2561
เอกสารประกอบการจัดเวที โครงการตำบลต้นแบบจัดการตนเอง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2561
ระบบสารสนเทศหมู่บ้าน ปี 2559
ระบบสารสนเทศหมู่บ้าน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2559