ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนโปรแกรมบ้านๆ เพื่องานพัฒนาชุมชน
แบ่งปันโปรแกรมสำเร็จรูป องค์ความรู้ ประสบการณ์ และระบบสารสนเทศ สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในงานพัฒนาชุมชน จากประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี
โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โปรแกรมร้านค้าชุมชน

ระบบบันทึกและประสานแผนพัฒนา
ระบบบันทึกแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน, แผนพัฒนาตำบล, แผนพัฒนาอำเภอ, แผนพัฒนาจังหวัด บันทึกระบุพิกัด ประสานแผนพัฒนาแต่ละระดับ เริ่มใช้เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ แผนพัฒนาปี 2566-2570

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ปี 2562
เอกสารประกอบการจัดเวทีทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาอำเภอ ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย 34 ตำบล

โครงการตำบลต้นแบบจัดการตนเอง ปี 2561
เอกสารประกอบการจัดเวที โครงการตำบลต้นแบบจัดการตนเอง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2561

ระบบสารสนเทศหมู่บ้าน ปี 2559
ระบบสารสนเทศหมู่บ้าน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2559